Melon resort

Melon resort

Melon Resort 

Địa chỉ: khu phố 5, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận